1️⃣Tạo license code như thế nào?

Tạo License Code để Addd vào Extension Chrome

Đăng nhập vào Heyetsy.com và tạo License Code:

  • Đặt một tên định danh bất kỳ cho License code, sau đó ấn + Create

  • Copy License code, và + Add vào Extension Chrome Heyetsy

Video hướng dẫn:

2️⃣pageCài đặt Extension như thế nào?

Ngoài ra, vì một lý do nào đó bạn đã tạo License code trước đó mà quên thì có thể xem hướng dẫn phía dưới:

pageQuên License Code?

Last updated