Xem nhanh đơn hàng hàng ngày trong một Store bất kỳ

Thêm từ khóa Hey phía trước domain của một cửa hàng bất kỳ Ví dụ: https://heyetsy.com/shop/CustomTeaShirt

Từ đó đánh giá được thị trường có tiềm năng:

  • Biều đồ đơn hàng tăng trưởng trong 1 tuần (đơn trùng bình)

  • Biểu đồ đơn hàng tăng trưởng trong 1 tháng (đơn trung bình)

  • Biểu đồ sự thay đổi listing của cửa hàng bất kỳ (listing trung bình)

Last updated