Kiểm tra số ngày còn lại trong tài khoản của tôi?

Có hai cách để bạn kiểm tra thời gian hết hạn của tài khoản Heyetsy:

Cách 1: Bạn truy cập trực tiếp Dashbroad Heyetsy bạn sẽ thấy số ngày còn lại

Cách 2: Bạn có thể ấn nút Refest trực tiếp trên Extension để kiểm tra nhanh

Câu hỏi: Vậy trong tài khoản của tôi nó là số âm ( giả sử -55 ngày). Vậy khi tôi thực hiện gia hạn thì tài khoản của tôi có phải trả 55 ngày không?

Trả lời: Khi bạn thực hiện gia hạn, mặc định số ngày sử dụng sẽ dược tính từ ngày bắt đầu bạn thanh toán gia chứ không trừ những ngày bị âm trước đó

Last updated