Sự khác nhau giữa các gói Heytesy?

Sự khác nhau giữa 3 gói dịch vụ trên đó là:

  • Basic: Chỉ sử dụng được 1 người trong cùng một thời điểm

  • Solo: Chỉ sử dụng tối đa 3 người trong cùng một thời điểm

  • Team: Sử dụng được tối đa 12 người trong cùng một thời điểm

Và tất cả các gói dịch trên dùng được trên nhiều máy tính khác nhau, từ gia đình và công ty. Chỉ giới hạn mỗi phiên sử dụng cùng một thời điểm như thống kê phía trên

Last updated