Tôi muốn yêu cầu tính năng mới cho Heyetsy?

Heyetsy rất hoanh nghênh quý khách hàng cung cấp, yêu cầu những tính năng mới cho dịch vụ.

Bạn có thể gửi Ticket góp ý về địa chỉ: https://heyetsy.com/feature-requests

Hoặc gửi email trực tiếp cho admin@ytuong.me

Last updated