Mua Heyetsy trực tiếp trên website

Bạn có thể mua dịch vụ trực tiếp trên Website Heyetsy.com

Các gói dịch vụ có sẵn:

  • 1 tháng

  • 3 tháng

  • 6 tháng

Bạn có thể tham khảo tại vị trí dưới:

Lưu ý: Email thanh toán và Email (mà bạn sử dụng trên Heyetsy hoặc YTuong) phải trùng nhau để thanh toán tự nhận diện và kích hoạt.

Trường hợp thanh toán tự nhận không hoạt động bạn có thể liên lạc với team support ở khu vực chat góc màn hình nhờ hỗ trợ.

Khi bạn thanh toán trực tiếp trên website bạn sẽ được kích hoạt chế độ tự động gia hạn hàng tháng mỗi lần gia hạn.

pageHủy gia hạn tự động hàng tháng?

Last updated