Tại sao tài khoản của tôi không có chart đơn hàng?

Bạn hãy Click vào các Tab bên cạnh để xem biểu đồ đơn hàng / listing / Review...

Trường hợp biểu đồ vẫn không hiển thị thì bạn hãy đọc thêm bài viết này:

3️⃣pageHiển thị biểu đồ đơn hàng phía dưới mỗi StorepageXem nhanh đơn hàng hàng ngày trong một Store bất kỳ

Last updated